Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

TIN PHONG THỦY

32 QUẺ KIM TIỀN QUÁI (tiếp theo)

 Có rất nhiều loại xin xăm như Xin xăm Khổng Minh, Gieo quẻ Kinh dịch, xăm Quan Thánh, Bói bài... Nhưng tựu chung ý nghĩa đều là cầu tài, cầu lộc, dự đoán việc trong tương lai.  Với mỗi Quẻ gieo đươc sẽ có ý nghĩa riêng, có thể là xấu hoặc tốt. Từ đó chúng ta sẽ chuẩn bị những việc cần thiết có thể ứng biến với sự việc, có kế hoạch cụ thể trong thời gian tiếp theo. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng, bản mệnh của con người do chính ta quyết định, những lời dự ngôn trong quẻ chỉ mang tính chất khích lệ, cảnh báo hoặc giúp quý vị tìm ra hướng đi đúng đắn cho tương lai, sự nghiệp của mình. Bản thân việc gieo quẻ Quan Âm không hẳn là huyền diệu mà điều huyền diệu lại xuất phát từ lòng người, đó là trạng thái tĩnh tâm, hướng thiện.

(tiếp theo)

 

 File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 17: HỶ CHÍ  (Trung Cát) - 喜至中吉卦
 
superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)
訟得和
病人癒
入官得財
謀事有成
尋人得見
出行得財
求財八分
婚姻大吉
Kiện tụng được hòa
Bệnh chóng lành
Vào cửa quan được tiền
Tính việc được thành
Tìm người sẽ gặp
Đi xa có lợi
Cấu tài được tám phần
Hôn nhân rất tốt.
 b9bca2db7221ee43366ec8abbb685555.jpg

 

 File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 18: DO  DỰ   (Hạ Hung) - 猶豫下下卦
 
superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)
出行平安
謀事先難
口舌不妨
訟事皆吉
求財六分
孕生貴子
婚姻先進
交易有成
 Cầu quan được địa vị
Xuất hành yên ổn
Mưu sự trước khó sau dễ
Cầu tài được 8 phần
Kiện tụng kéo dài nhưng kết quả khá
Bệnh sẽ lành nhờ phúc chủ
Tìm người dễ thấy
Người đi vài ngày nữa sẽ tới
Có thai sinh quý tử
Hôn nhân trước trắc trở sau mới thành
Gia trạch yên ổn.
 67f2a3c8a651c2220b6a37a1c36ec6dc.jpg

 

 File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 19:  PHONG NẪM (Trung Cát) - 豐稔中平卦

superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin 
求官得祿
謀事有成
訟事和
病人安
求財八分
婚姻可成
交易有成
家宅大吉
 Cầu quan được hiển đạt lớn
Xuất hành thông thuận
Mưu việc có lợi
Kiện tụng hoà tốt
Đau bệnh không phải lo
Cầu tài được 8/10
Người đi đến nơi
Tìm người thì gặp
Của mất còn quanh quẩn chưa mất
Có thai sinh con trai
Hôn nhân thành tựu
Gia trạch yên ổn.
 96d1deefca7ce31ce76e0987b41972ec.jpg

 

 File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 20:  ĐẮC LỘC (Thượng Cát) - 得祿吉卦
 
superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)
求官得祿
謀事有成
訟事和
病人安
求財十分
婚姻可成
交易有成
家宅大吉
 Cầu quan được địa vị
Xuất hành tốt
Đi xa càng có tài lộc
Mưu việc thành đạt
Kiện tụng nên hoà
Đau bệnh chóng lành
Cầu tài chắc 10 phần
Tìm người thì gặp
Người đi đến nơi
Vật thất lạc có thể tìm thấy
Hôn nhân thành tựu
Có thai sinh con trai
Gia trạch yên ổn
Mồ mả tốt.
 6921608bc887caa8ede1e8b37eab5b40.jpg

 

 File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 21:  MINH HIỂN (Trung Cát) - 明顯吉卦

superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin 
求官得祿
謀事有成
訟事和
病人安
求財十分
今宵照綺筵婚姻可成
交易有成
家宅大吉
 Cầu quan sẽ được
Mưu sự có cơ thành
Xuất hành có lợi
Tìm người có thấy
Người đi đến nơi về đến chốn
Hôn nhân thành
Cầu tài hy vọng 8/10
Của mất lại tìm được
Có thai sinh trai
Gia trạch yên ổn
Bệnh tật không lo gì
Dời đổi cũng tốt
Mồ mả yên ổn.
 1d5b1b6659ad8b319ffc9803b222ab8c.jpg

 

 File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 22: PHÚC LỘC  (Thượng Cát) - 福祿吉卦
 
superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin
求官得祿
謀事有成
訟事和
病人安
求財九分
婚姻可成
交易有成
家宅大吉
 Cầu quan đắc lộc
Mưu sự được  thành
Kiện tụng  hoà
Bệnh nhân sẽ khỏi
Cầu tài được 9 phần
Hôn nhân có thể thành
Giao dịch kết quả thành
Gia trạch đại cát
 811e09ed1844675ca95f72ef9cd83c03.jpg

 

 File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 23:  NGƯNG TRỆ (Hạ Hạ) -  凝滯下卦
 
Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)
求謀不成
出行破財
交易折本
訟求人利
有孕生女
婚姻不成
病人不利
家宅有災
 Mưu sự chật vật mới xong
Xuất hành không lợi
Hao tiền tốn của
Bị người gây chuyện miệng tiếng
Kiện tụng phải nhờ người khác mới xong
Hôn nhân trước khó sau dễ
Có thai sinh gái
Gia trạch động hướng Tây Nam
Mất của khó tìm
Người đi còn trở ngại chưa tới nơi
Đau bệnh phải làm phúc hầu an.
 43bfa39593e7b8907759404371a6fc0c.jpg

 

 File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 24:  HIỂN ĐẠT (Thượng Cát) -  顯達吉卦
 
Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin
求官得祿
謀事有成
訟事和
病人安
求財九分
婚姻可成
交易有成
家宅大吉
Cầu quan được phong chức
Có thai sinh trai
Cầu tài chắc được 9 phần
Hôn nhân thành
Xuất hành thuận buồm xuôi gió
Người đi đường vài ba ngày thì tới
Vật thất lạc có thể tìm thấy lấy lại
Tìm người sẽ gặp
Dời đổi tốt
Đau bệnh sẽ lành
Mưu sự thành công.
 e9501e09dc0b5e5d6ca99e252687d5cc.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 25: PHÚC HẬU (Đại Cát) -  福厚吉卦
 
Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin
求官得祿
謀事有成
訟事和
病人安
求財十分
婚姻可成
交易有成
家宅大吉
Cầu quan đắc lộc
Mưu sự được  thành
Kiện tụng  hoà
Bệnh nhân sẽ khỏi
Cầu tài được mười phần
Hôn nhân  sẽ  thành
Giao dịch được thành
Gia trạch đại cát
 d99ee3fab831e36df921f0982dc5dfb5.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 26:  BẢO TOÀN   (Trung Bình) - 保全中平卦
 
Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin
出行平安
謀事先難
口舌不妨
訟事皆吉
求財六分
孕生貴子
婚姻先進
交易有成
Xuất hành bình an
Mưu sự trước khó sau dễ
Đề phòng lời ăn tiếng nói
Kiện tụng  được hòa
Cầu tài được sáu phần 
Có thai  sinh quí  tử 
Hôn nhân nên tiến hành
Giao dịch  có cơ  thành tựu
 5703634095e8b35199c1fe3f9007df53.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 27:  THÁI BÌNH (Đại Cát) - 太平吉卦
 Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin 求官得祿
謀事有成
訟事和
病人安
求財七分
婚姻可成
交易有成
家宅大吉
 Cầu quan được lên chức
Xuất hành tốt
Người đi sắp trở về an lành
Kiện tụng được êm đẹp
Cầu tài hy vọng 8/10
Tìm người thì gặp
Vật thất lạc còn đâu đó không mất
Hôn nhân thành tựu
Đau bệnh cứ cầu phúc sẽ khỏi
Có thai sinh trai
Mưu vong gặp thuận tiện
Dời đổi cũng tốt
Mồ mả yên ổn.
 a85bdb484a22beca692f66ca3bfe8e44.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 28: KHAI PHÁT  (Trung Cát) - 開發平卦
 
superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin
求官小任
出行平安
行人自至
訟事宜和
求財六分
婚姻可成
病人安
交易先難
Cầu quan được chức nhỏ
Xuất hành bình an
Người đi tự  trở về
Kiện tụng nên hoà
Cầu tài được  sáu phần
Hôn nhân có thể thành
Bệnh nhân sắp khỏi
Giao dịch trước khó sau dễ
 463a4d5d3f29a22a47d6e6cd959ab150.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 29:  ƯNG  DƯƠNG (Thượng Cát) -  鷹揚吉卦
 
superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin
出行吉
行人至
訟事利
求財六分
婚姻成
六甲生男
交易遂
謀事得就
Cầu quan được địa vị
Cầu tài hy vọng 8 phần
Người đi đến nơi về đến chốn
Kiện tụng hoà tốt
Có thai sinh trai
Của mất đang ở xa
Hôn nhân thành tựu
Mưu sự thành công như ý
Dời đổi trót lọt tốt lành
Đau bệnh không hề gì
Xuất hành cát lợi
Mồ mả yên ổn
Gia trạch bình an
Nhưng tìm người thì lâu mới gặp.
 362251afb830c532c1c4e93619e7335a.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 30: HẬU  CÁT  (Trung Bình) -  後吉平卦
 
superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)
考試小利
出行平安
行人自至
訟事和
求財六分
孕婦生女
行人不見
謀事不成
婚姻不成
交易不利
Đi thi được kết quả nhỏ
Xuất hành bình an
Người đi xa tự trở về
Kiện tụng nên hoà
Cầu tài được sáu phần
Có thai sinh con gái 
Tìm người chẳng gặp
Tính việc chẳng  thành
Hôn nhân không  thành
Giao dịch  bất lợi
 1700c847b2cea6b1b4535a1bbedc71cc.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 31:  ĐIÊN HIỂM (Hạ Hung) -  顛險凶卦
 
superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin
考試小利
出行平安
行人自至
訟事和
求財六分
孕婦生女
行人不見
謀事不成
Mưu sự nhờ cậy người giúp mới nên
Xuất hành cẩn thận
Cầu tài được sáu phần
Vật thất lạc khó tìm thấy
Người đi chưa đến nơi
Hôn nhân gặp trắc trở
Bệnh hoạn phải cầu phúc mới khỏi
 2143456f7820f1643b1450a5c2664b38.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 32: VÔ SỐ (Hạ Hung) - 無數凶卦
 Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700) 求官難保
出行不利
行人有病
訟事不利
求財不成
病人不利
婚姻不成
謀事不成
Cầu quan chờ lâu mới được
Kiện tụng đuối lý
Hôn nhân trắc trở
Người đi xa bị  ốm đau
Dời đổi chưa tốt
Vật mất khó tìm thấy
Mưu sự nhờ người giúp mới thành
Có thai sinh đẻ vất vả
Không nên đi xa
Cầu tài chưa toại ý
Mắc bệnh lâu khỏi
 2dbe44420ec657b4f3b48c06a3f77c3c.jpg

 

BreakLine-1.png

 

Những lưu ý khi gieo quẻ Quan Âm?


 YinYang Onda by deiby-ybied on DeviantArt Gieo quẻ Quán Âm muốn linh ứng, bạn cần thành tâm.

 YinYang Onda by deiby-ybied on DeviantArt Trước khi gieo quẻ quý bạn cần rửa tay sạch sẽ, sửa sang trang phục, tĩnh tâm, một lòng thành tâm, chắp tay cầu khấn.

 YinYang Onda by deiby-ybied on DeviantArt Chúng ta chỉ nên gieo quẻ 1 lần duy nhất trong ngày, lạm dụng quá không có ứng nghiệm.

 YinYang Onda by deiby-ybied on DeviantArt Khi xin quẻ, hãy cần đọc rõ ràng tên tuổi, quê quán, địa chỉ sinh sống của bản thân và lời khấn nguyện của b3n thân. 

 

BreakLine-1.png

 

 •    Có rất nhiều loại xin xăm như Xin xăm Khổng Minh, Gieo quẻ Kinh dịch, xăm Quan Thánh, Bói bài... Nhưng tựu chung ý nghĩa đều là cầu tài, cầu lộc, dự đoán việc trong tương lai.  Với mỗi Quẻ gieo đươc sẽ có ý nghĩa riêng, có thể là xấu hoặc tốt. Từ đó chúng ta sẽ chuẩn bị những việc cần thiết có thể ứng biến với sự việc, có kế hoạch cụ thể trong thời gian tiếp theo.

Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng, bản mệnh của con người do chính ta quyết định, những lời dự ngôn trong quẻ chỉ mang tính chất khích lệ, cảnh báo hoặc giúp quý vị tìm ra hướng đi đúng đắn cho tương lai, sự nghiệp của mình. Bản thân việc gieo quẻ Quan Âm không hẳn là huyền diệu mà điều huyền diệu lại xuất phát từ lòng người, đó là trạng thái tĩnh tâm, hướng thiện.

 

  File:Orange animated right arrow.gif   32 QUẺ KIM TIỀN QUÁI

Các tin khác